Oshikondo Shevi, Uungomba Nomundhingoloko

Wycliffe Kambonde

Omunambelewa guungomba

Martha Iitula

Omunambelewa gomaliko neungaungo lyomavi

Maria Shuukwanyama

Omwiidheuli gomaliko neungaungo lyomavi

Daniel Nicodemus

Omunambelewa gomudhingoloko nuundjolowele

Abner Albina

Omunaungomba gwomeya nonyata

Pinehas Andimba

Omukwatheli komeya nonyata

Venasiu Shimuningeni

Omukomeho Goondjila

Frans Kasamane

Omuhingi

Oshitopolwa Shuungomba
Iinakugwanithwa:
  • Okukonakona omatungo
  • Okugandja omayakulo gomeya
  • Oondjila
Omakwatathano:

Wycliffe Kambonde
Omunambelewa guungomba
Onomola Yongodhi: +264 65 245 700
O-Email: wkambonde@oniipatc.org.na

Oshitopolwa Shomaliko Neungaungo Lyomavi
Iinakugwanithwa:
  • Omathaneko gondoolopa
  • Okuungaunga nomaliko gondoolopa
  • Ekwatelokomeho lyomagumbo
Omakwatathano:

Martha Iitula
Omunambelewa gomaliko neungaungo lyomavi
Tel: +264 65 245 700
E-mail: miitula@oniipatc.org.na

Oshitopolwa Shomudhingoloko Nuundjolowele
Iinakugwanithwa:
  • Omahala gomavululukilo nomawendo
  • Okuungaunga niiyagaya
  • Omashangitho goongeshefa
Omakwatathano:

Daniel Nicodemus
Omunambelewa gomudhingoloko nuundjolowele
Onomola Yongodhi: +264 65 245 700
O-Email: dnicodemus@oniipatc.org.na