Oniipa ondoolopa tayi adhika momukuma gwaShikoto kOnooli yaNamibia, yo oyo osenda yoshikandjohogololo Oniipa. Oyi li mooha dhondjila onene yoB1 pokati kOmuthiya nOndangwa.
  • Iifuta Yomayakulo Gondoolopa Yili Konima

    Elelo lyondoolopa ota li indile nesimaneko enene kwaayehe boka haya mono omayakulo okuza kelelo lyondoolopa opo yakambadhale okugwanitha po iifuta yawo.Aayakulwa mboka yaninga omalongekidho gokufuta oongunga dhawo mekwatathano nontopolwa 18 yiikumungu yoondjo, otaya indilwa nesimaneko enene opo ya gwanithe po omauvaneko gawo.

    Nashitseyike ngeyi kutya omega gaayakulwa ayehe ngoka geli mondjo ota ga ka tetwa ko notaga ka patululwa owala luna gafutilwa.