Uuyelele kombinga yeindilo lyomeya

Eindilo lyomeya

 • Imonena ofooloma yeindilo lyomeya mpaka etoyi udhitha
 • Ofuto yoN$750 yomeya gomomagumbo nofuto yoN$900 yomeya gongeshefa oya pumbiwa
 • Ofuto yokupatululitha omeya yoN$1147.13 oya pumbiwa
 • Uumbapila womaufutilo tau kwashilipaleke iifuta ya tumbulwa metetekelo owa pumbiwa
 • Okatse koshilongo ka kwashilipalekwa kopolisi oka pumbiwa
 • KONEKA: Omeya otaga patululwa owala uuna iifuta ayihe ya pu okufutwa


Elundululo lyowili yomeya

 • Imonena ofooloma yelundululo lyowili yoye mpaka etoyi udhitha
 • Ofuto yoku lundululitha owili yoN$287.50 oya pumbiwa
 • Okatse koshilongo ka kwashilipalekwa kopolisi oka pumbiwa
 • Uumbapila womaufutilo tau kwashilipaleke iifuta ya tumbulwa metetekelo owa pumbiwa
 • KONEKA: Owili otayi lundululwa owala uuna iifuta ayihe ya pwa okufutwa


Epatulululo lyomeya

 • Imonena ofooloma yepatulululo lyomeya ga li ga tetwa ko mpaka etoyi udhitha
 • Ofuto yoku patulululitha omeya yoN$344.95 oya pumbiwa
 • Uumbapila womaufutilo tau kwashilipaleke iifuta ya tumbulwa metetekelo owa pumbiwa
 • Okatse koshilongo ka kwashilipalekwa kopolisi oka pumbiwa
 • KONEKA: Owa tegelelwa wu fute etata lyoondjo dhomeya opo ga patulululwe
 • KONEKA: Omeya otaga patululwa uuna iifuta ayihe ya pwa okufutwa


Okutetitha ko omeya

 • Imonena ofooloma yetetithoko lyomeya mpaka etoyi udhitha
 • Ofooloma nayi ende pamwe:
 • Nokatse koshilongo ka kwashilipalekwa kopolisi
 • Ofuto yokutetithako omeya yoN$137.95
 • Uumbapila womaufutilo tau kwashilipaleke iifuta ya tumbulwa metetekelo
 • NKONEKA: Omeya otaga tetwa ko uuna iifuta ayihe ya pwa okufutwa